Eden FM News

Kubhubhe amalungu amane osapho eKnysna


Kubhubhe amalungu osapho olunye amane kumlilo otshabalalise ityotyombe eConcordia, eKnysna ngomgqibeli ebusuku. Imizamba yamaxhoba, naquka imveku enenyanga ezilithoba izelwe, ifunyenwe sele ingesakwazi nokufaniseka emva kokuba izicimi mililo zicime umlilo.  Isithethi samapolisa akuMzantsi Koloni, uCaptain Malcolm Pojie uthi kuzawukwenziwa utyando lomzimba ukufumanisa unobangela wokubhubha kwababantu.