Eden FM News

Umthamo wamadama amanzi eNtshona Koloni ungaphezulu kunendawo owawume kuyo kwangelixesha linye kulonyaka uphelileyo


Umthamo wamadama amanzi eNtshona Koloni ungaphezulu kunendawo owawume kuyo kwangelixesha linye kulonyaka uphelileyo. Oku ngenxa yemvula yasebusika ena kweliphondo. Umthamo wamadama amanzi ephondweni ume kumyinge ka73 pesent kuleveki. Kulonyaka iphelile kwangelixesha linye waume kumyinge ka53-pesent. Isithethi sikarhulumente wephondo laseNtshona Koloni nemicimbi yendalo lithi zisekhona iingingqi ezisathwaxwa yimbalela ephondweni.