Eden FM News

Umphathiswa wobulungisa umemelele kubemi baseMzantsi Africa ukuba bancedise ngenkqubo zokucoca kulandela uqhankqalazo olunezixholo-xholo eRhawutini naKwazulu-Natal.


Umphathiswa wobulungisa, uRonald Lamola umemelele kubemi baseMzantsi Africa ukuba bancedise ngenkqubo zokucoca kulandela uqhankqalazo olunezixholo-xholo eRhawutini naKwazulu-Natal. ULamola ebetyelele eAlexandra eRhawutyini namhlanje ukuhlola umonakalo kulandela udushe lwayizolo kulangingqi. Udederu lweevekile, iPan African Mall luhlaselwe ngabatyhuthuli ngaphambikokuba kutyalwe amajoni. Ngokuya kuLamola, ianni labantu ababanjiweyo lizakubeka uxinizelelo olongezelelekileyo kumaziko enkonzo zoluleko.